Katarzyna JARANOWSKA-BIELAWSKA

ŻYCIORYS:

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1972; studia podyplomowe w zakresie projektowania obiektów służby zdrowia 1974; doktorat 1976; pracownik WAPW od 1973 r; inżynier budowy KBM-Południe w W-wie 1973-1975; adiunkt w Centrum Naukowo-Badawczym Spółdzielczości Inwalidów 1979-1991 oraz w COBPBO 1986-1991; inspektor – specjalista ds. budownictwa dla osób niepełnosprawnych Urzędu Dzielnicy Warszawa-Centrum 1992-1996; st. inspektor woj. i konsultant Wojewódzkiego Ośrodka ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1993-1998; gł. projektant firmy BIUKONS 1985-1990, oraz prezes i gł. projektant HANDY Sp. z o.o. od 1992-2003; naczelnik Wydz.Arch.-Bud. Starostwa Powiatowego w Piasecznie od 2003; liczne stanowiska i funkcje społeczne związane z pomocą osobom niepełnosprawnym, m.in.: członek: Rady ds. Ludzi Starszych, Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych przy Radzie Ministrów 1985-1991, Rady Naukowej Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rady Opiniodawczo-Konsultacyjnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Komitetu Normalizacji – Komisji Problemowej nr 231; sekretarz, skarbnik i członek Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych, V-ce Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 1987-1993 i jego Prezes od 1993; przewodniczaca Powiatowej Komisji.

PRACE NAUKOWE:

Ważniejsze publikacje książkowe: Projektowanie zakładów pracy dostępnych dla osób niepełnosprawnych, 1992; Obiekty oświaty dostępne dla osób niepełnosprawnych, 1992; Chełm ‘93 – informator o stopniu dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych, 1993; Osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim, 1996, oraz liczne artykuły, recenzje i opinie.

NAGRODY:

Nagrody, odznaczenia: Nagroda II stopnia Min. Nauki Szkoln. Wyższego i Techniki 1981; Srebrna odznaka honorowa „Za zasługi dla Warszawy“1983 Złoty Krzyż Zasługi 1985; Nagroda Associazione Italiana Assistenza Spastici 1989; Nagroda Min. Gosp. Przestrz. i Bud. 1992;Krzyz Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2004.

PROJEKTY:

Ważniejsze opracowania projektowe: kilkadziesiąt projektów przystosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym m.in. placówek opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych, 3 szpitali, 3 przychodni zdrowia, szkół, banków, obiektów sportowych (m.in. Centrum Szkoleń Olimpijskich w Spale), Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu w Racocie, szeregu urzędów i instytucji, m. in. Senatu RP 1997, Urzędu Miasta Warszawy 1996, urzędów dzielnicowych w Warszawie. Adaptacje i rozbudowy m.in.: Domów Pomocy Społecznej w Sadowej, Międzylesiu oraz szkół, zakładów pracy chronionej. Projekt Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, 1999.